Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

IRGiT umożliwia dostęp do dedykowanego Członkowi Izby subkonta Rachunku depozytów transakcyjnych oraz subkonta Rachunku depozytów zabezpieczających w bankowości elektronicznej Deutsche Banku. Członek Izby, który zainteresowany jest uzyskaniem dostępu do tych subkont, wypełnia Wniosek w sprawie utworzenia dostępu do subkont w bankowości elektronicznej DBP [GIR].

W przypadku konieczności dokonania aktualizacji ww. listy osób z dostępem do subkont w bankowości elektronicznej DBP, Członek Izby wypełnia Wniosek w sprawie utworzenia dostępu do subkont w bankowości elektronicznej DBP (aktualizacja) [GIR].

Możliwości dokonywania wypłat z tych subkont przez Członków Izby zostały dokładnie opisane w Szczegółowych zasadach rozliczeń i rozrachunku Giełdowej Izby Rozrachunkowej oraz Szczegółowych zasadach rozliczeń Rynku Towarów Rolno – Spożywczych.

W przypadku dokonywania wypłat środków z subkonta Rachunku depozytów transakcyjnych, modelowym rozwiązaniem jest kierowanie przelewów na Rachunek rozliczeniowy Członka Izby w BPCI. Istnieje możliwość wypłat tych środków na jeden alternatywny rachunek. Członek Izby zainteresowany taką wypłatą powinien wypełnić Wniosek w sprawie wyrażenia zgody na wypłatę środków pieniężnych z subkonta Rachunku depozytów transakcyjnych na rachunek inny niż Rachunek rozliczeniowy Członka Izby w Banku Płatniku Członka Izby. Oryginał dokumentu powinien zostać podpisany przez reprezentację Członka Izby i przekazany do IRGiT.

Dział Rozliczeń i Rozrachunku

W celu uzyskania szczegółowych informacji prosimy o kontakt: