Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Izba Rozliczeniowa Giełd Towarowych S.A. (dalej również „IRGiT” lub „Spółka”) przywiązuje szczególną wagę do zapewnienia bezpieczeństwa danych osobowych. Niniejsza Polityka Prywatności zawiera szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych, pozyskanych za pośrednictwem strony internetowej www.irgit.pl określa podstawy prawne przetwarzania, sposoby zbierania i wykorzystywania danych osobowych, a także przedstawia informacje na temat praw osób fizycznych, których dane są przetwarzane. Dane osobowe oznaczają informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46 (RODO). IRGiT przetwarza dane osobowe w różnych celach, przy czym w zależności od celu, zastosowanie mogą mieć różne sposoby zbierania, podstawy prawne przetwarzania oraz okresy przechowywania. 

Administrator danych: Administratorem danych jest Izba Rozliczeniowa Giełd Towarowych S.A. z siedzibą w Warszawie ul. Książęca 4, 00-490 Warszawa.
Administrator danych powołał Inspektora Danych Osobowych, z którym można kontaktować się w sprawach związanych z ochroną danych pod adresem: iod@irgit.pl

Bezpieczeństwo danych

IRGiT podjęła szereg działań, by jak najlepiej zabezpieczyć Państwa dane osobowe przed utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, 
a w szczególności przed dostępem osób nieupoważnionych. Dotyczy to zarówno zabezpieczenia za pomocą środków technicznych, jak i rozwiązań organizacyjnych.

Cele przetwarzania

Państwa dane osobowe przekazane m.in. za pośrednictwem poczty elektronicznej lub w inny sposób (np. przekazanie wizytówki, kontakt telefoniczny) są gromadzone, przetwarzane i przechowywane w celu prowadzenia z Państwem korespondencji, prowadzenia komunikacji w związku z zawarciem lub realizacją umowy, utrzymywania i rozwijania relacji biznesowych. 

Podstawy przetwarzania danych

W przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych, jest konieczne do realizacji umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą (na przykład, gdy przetwarzanie jest niezbędne do wykonania usługi) przetwarzanie odbywa się na podstawie umowy. W przypadku, gdy przetwarzanie danych jest konieczne do spełnienia obowiązku wynikającego z prawa, np. przepisów podatkowych wynikających z konieczności wykazania lub udokumentowania świadczenia usług, przetwarzanie odbywa się na podstawie tego obowiązku prawnego. W przypadku przetwarzania danych osobowych w innych celach niż określone powyżej, podstawą przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes administratora danych lub zgoda osoby, której dane dotyczą.

Okres przechowywania danych

Przetwarzane przez IRGiT dane osobowe są przechowywane przez okres uznany za konieczny dla spełnienia celu, w jakim zostały zebrane (w tym zgodnie z wymogami obowiązujących przepisów prawa). Okres ten może ulec wydłużeniu jeżeli przechowywanie danych okaże się niezbędne dla ustalenia lub dochodzenia roszczeń związanych ze świadczeniem usług, w ramach których te dane są przetwarzane oraz dla obrony przed takimi roszczeniami.

Odbiorcy danych

Dostęp do Państwa danych osobowych mogą mieć:

  1. pracownicy i współpracownicy  Administratora upoważnieni do przetwarzania Państwa danych osobowych;
  2. podmioty z Grupy Kapitałowej w zakresie i na zasadach określonych w umowach tj.: Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., Towarowa Giełda Energii S.A.;
  3. podmioty, którym Administrator powierzył przetwarzanie danych osobowych, w tym: dostawcy usług technicznych i organizacyjnych (w szczególności dostawcy usług teleinformatycznych);
  4. odbiorcą danych mogą być również audytorzy, biegli rewidenci oraz firmy doradcze;
  5. inne podmioty, osoby lub organy – w zakresie i na zasadach określonych przepisami prawa.


Udostępnienie Państwa danych osobowych ww. podmiotom odbywa się w zgodzie z obowiązującymi przepisami prawa oraz przy zachowaniu pełnych zasad związanych z ich bezpieczeństwem i zapewnieniem poufności.

Profilowanie danych

Nie dokonujemy profilowania danych.

Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych

Każdej osobie, której dane osobowe są przetwarzane przez Administratora -  przysługuje prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz ich przenoszenia, z zastrzeżeniem warunków wynikających 
z właściwych przepisów prawa,  w tym z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”).
Każdej osobie przysługuje prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych osobowych, a w przypadku, gdy podstawą przetwarzania była zgoda - do jej cofnięcia w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

W szczególności każdej osobie przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora, a także sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych osobowych w celu wysyłania informacji marketingowych.

Kontakt z Administratorem

Wszelkie zapytania i wnioski związane z przetwarzaniem przez IRGiT danych osobowych mogą Państwo kierować na adres mailowy: iod@irgit.pl  z dopiskiem dane osobowe.