Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Informacje

Informujemy, iż Izba Rozliczeniowa Giełd Towarowych S.A. („Spółka”) zawarła umowę na prowadzenie Rejestru Akcjonariuszy z Domem Maklerskim Banku Ochrony Środowiska S.A. („Dom Maklerski”). Poniżej zamieszczamy link do aktualnych dokumentów dotyczących rejestru akcjonariuszy, w tym Regulaminu prowadzenia rejestru akcjonariuszy przez Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A., zamieszczonych na stronie internetowej Domu Maklerskiego.

Zgodnie z Regulaminem prowadzenia rejestru akcjonariuszy przez Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.Adostępnym na stronie internetowej Domu Maklerskiego akcjonariusz Spółki jest obowiązany do zawiadomienia Domu Maklerskiego o każdej zmianie danych podlegających wpisowi do Rejestru Akcjonariuszy. Równocześnie Spółka  informuje o obowiązku Domu Maklerskiego w zakresie identyfikacji i weryfikacji tożsamości Akcjonariusza, osoby upoważnionej do działania w jego imieniu lub jego beneficjenta rzeczywistego wynikającym z art. 36 i 37 Ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu.

Spółka i Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. są odrębnymi i niezależnymi administratorami danych osobowych w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE L119 z 4 maja 2016 roku, str 1), w szczególności akcjonariuszy, zastawników i użytkowników oraz innych osób, których dane osobowe podlegają wpisowi do rejestru akcjonariuszy. Szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych przez Dom Maklerski znajdują się w Polityce prywatności Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska S.A. dla osób, których dane osobowe podlegają wpisowi do rejestru akcjonariuszy dostępnej na stronie internetowej Domu Maklerskiego.  Szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych przez Spółkę dla osób, których dane osobowe podlegają wpisowi do rejestru akcjonariuszy określone są w Polityce prywatności. 

Akcjonariat

Towarowa Giełda Energii S. A. – posiada 100 % udziałów

Komunikaty

Izba Rozliczeniowa Giełd Towarowych S.A. (dalej: „Spółka”) niniejszym informuje, iż w dniu 8 grudnia 2020 roku dokonała piątego (ostatniego) wezwania akcjonariusza Spółki – Towarową Giełdę Energii S.A. z siedzibą w Warszawie, do złożenia w siedzibie Spółki posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji.

Izba Rozliczeniowa Giełd Towarowych S.A. (dalej: „Spółka”) niniejszym informuje, iż w dniu 20 listopada 2020 roku wezwała akcjonariusza Spółki – Towarową Giełdę Energii S.A. z siedzibą w Warszawie, do złożenia w siedzibie Spółki posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji.

Izba Rozliczeniowa Giełd Towarowych S.A. (dalej: „Spółka”) niniejszym informuje, iż w dniu 30 października 2020 roku wezwała akcjonariusza Spółki – Towarową Giełdę Energii S.A. z siedzibą w Warszawie, do złożenia w siedzibie Spółki posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji.

Izba Rozliczeniowa Giełd Towarowych S.A. (dalej: „Spółka”) niniejszym informuje, iż w dniu 14 października 2020 roku wezwała akcjonariusza Spółki – Towarową Giełdę Energii S.A. z siedzibą w Warszawie, do złożenia w siedzibie Spółki posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji.

Izba Rozliczeniowa Giełd Towarowych S.A. (dalej: „Spółka”) niniejszym informuje, iż w dniu 29 września 2020 roku wezwała akcjonariusza Spółki – Towarową Giełdę Energii S.A. z siedzibą w Warszawie, do złożenia w siedzibie Spółki posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji.

Kapitał zakładowy i akcjonariusze:

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 44.805.000,00 (słownie: czterdzieści cztery miliony osiemset pięć tysięcy złotych) i jest podzielony na:

  • a. 5000 akcji imiennych serii A o numerach od 0001 do 5000 o wartości nominalnej 1.500,00 złotych (słownie: jeden tysiąc pięćset złotych) każda,
  • b. 5000 akcji imiennych serii B o numerach od 5001 do 10.000 o wartości nominalnej 1.500,00 złotych (słownie: jeden tysiąc pięćset złotych) każda,
  • c. 3050 akcji imiennych serii C o numerach od 10.001 do 13.050 o wartości nominalnej 1.500,00 złotych (słownie: jeden tysiąc pięćset złotych) każda,
  • d. 6820 akcji imiennych serii D o numerach od 13.051 do 19.870 o wartości nominalnej 1.500,00 złotych (słownie: jeden tysiąc pięćset złotych) każda,
  • e. 10.000 akcji imiennych serii E o numerach od 19.871 do 29.870 o wartości nominalnej 1.500,00 złotych (słownie: jeden tysiąc pięćset złotych) każda.

Akcjonariuszami Spółki mogą być wyłącznie:

  • Towarowa Giełda Energii S.A.;
  • Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.;
  • Spółki prowadzące giełdy towarowe, w rozumieniu przepisów ustawy o giełdach towarowych.

Akcje Spółki są wyłącznie imienne. Możliwość zamiany akcji imiennych na okaziciela jest wyłączona. Każda z akcji daje jeden głos na Walnym Zgromadzeniu. Nie jest dopuszczalne uprzywilejowanie w jakikolwiek sposób akcji Spółki.

Walne Zgromadzenie

Walne Zgromadzenia IRGiT S.A. odbywają się zgodnie z postanowieniami Kodeksu spółek handlowych i Statutu Spółki.