Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

O Nas

Izba Rozliczeniowa Giełd Towarowych S.A. (IRGiT) to instytucja odpowiedzialna za rozliczanie finansowe transakcji giełdowych oraz za bezpieczeństwo rozliczanych przez izbę rynków.

Władze

Zarząd spółki

  • Łukasz Goliszewski - Prezes Zarządu

Rada Nadzorcza

  • Adam Młodkowski – Przewodniczący Rady Nadzorczej
  • Jarosław Obrzud – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
  • Dariusz Dudek – Członek Rady Nadzorczej
  • Seweryn Szwarocki – Członek Rady Nadzorczej

Kalendarium

Misja i wizja

Misja IRGiT S.A.

Naszą misją jest zapewnienie bezpiecznej i terminowej realizacji transakcji zawieranych przez naszych klientów. Jako zaangażowany zespół wspólnie z TGE wspieramy rozwój rynków giełdowych uwzględniając potrzeby uczestników rynku.

Wizja IRGiT S.A.

Będziemy rozwijać i udoskonalać naszą ofertę mając na względzie międzynarodowe standardy rozliczeń i oczekiwania klientów.

Dla Akcjonariuszy

Towarowa Giełda Energii S. A. – posiada 100 % udziałów

Struktura

Struktura Organizacyjna Izby Rozliczeniowej Giełd Towarowych S.A.

Współpraca międzynarodowa

IRGiT aktywnie działa w obszarze współpracy międzynarodowej. Przez ponad 10 lat działalności uzyskaliśmy członkostwo w trzech stowarzyszeniach międzynarodowych zrzeszających m.in. izby rozliczeniowe. Jako partner Towarowej Giełdy Energii bierzemy udział w projektach single intraday coupling (SIDC) i single day-ahead coupling (SDAC), które umożliwiają handel transgraniczny w całej Europie. Ponadto aktywnie uczestniczymy w inicjatywie SEEGAS utworzonej przez Energy Community mającej na celu wypracowanie modelu transgranicznego handlu gazem. Szczególnie ważnym aspektem naszej aktywności na forum międzynarodowym jest dzielenie się unikatowymi rozwiązaniami zastosowanymi przez IRGiT w Polsce, które wierzymy, że wpisują się w strategię rozwoju państw regionu CEE. Duży obszar naszej działalności stanowią relacje dwustronne oraz dzielenie się naszym know-how podczas współpracy biznesowej.

Ład Korporacyjny

IRGiT stosuje w swojej działalności Zasady Ładu Korporacyjnego dla Instytucji Nadzorowanych wydane przez Komisję Nadzoru Finansowego. Zasady Ładu Korporacyjnego KNF określają relacje wewnętrzne i zewnętrzne instytucji nadzorowanych.

Strategia ESG

Świadomość wielowymiarowej odpowiedzialności ciążącej na firmach rośnie z roku na rok. IRGiT, wraz z całą Grupą Kapitałową GPW, koncentruje się więc nie tylko na kształtowaniu swojego biznesu w sposób zrównoważony, ale również w znaczący sposób wpływa na upowszechnianie odpowiedzialnych zachowań, m.in. poprzez edukowanie uczestników rynku oraz promocję wartościowych postaw.

Sprawozdawczość

IRGiT prowadzi działalność jako Izba Rozliczeniowa i Rozrachunkowa na podstawie zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 19 kwietnia 2010 roku oraz jako Giełdowa Izba Rozrachunkowa na podstawie zawiadomienia o którym mowa w Art. 68a ust. 14 Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi z dnia 19 kwietnia 2010 roku. Długoterminowa ścieżka rozwoju przyjęta przez IRGiT zakłada ciągłe doskonalenie i dążenie do implementacji rozwiązań realizujących najwyższe standardy rynkowe z zakresu rozliczeń i rozrachunku. Kluczowe znaczenie w tym procesie mają zasady i pryncypia wypracowane przez czołowe instytucje międzynarodowe.