Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
Zarząd IRGiT
Łukasz Goliszewski - Prezes Zarządu

Łukasz Goliszewski - Prezes Zarządu

Łukasz Goliszewski związany jest z Izbą Rozliczeniową Giełd Towarowych S.A. od 2010 roku. W latach 2010–2015 zajmował stanowiska specjalistyczne, od 2015 roku stanowisko Zastępcy Dyrektora Działu, natomiast od 2017 roku pełnił funkcję Dyrektora Działu Zarządzania Ryzykiem gdzie odpowiadał za obszar ryzyka rynkowego, kredytowego, operacyjnego, a także obszar zabezpieczeń, politykę inwestycyjną i raportowanie transakcji. Od 2018 roku pełnił dodatkowo funkcję Dyrektora ds. Współpracy Międzynarodowej. W tym okresie był przewodniczącym Komitetu ds. Ryzyka działającego przy IRGiT, członkiem Komisji egzaminacyjnej dla kandydatów na Maklerów Giełdowych na Towarowej Giełdzie Energii S.A. oraz Przedstawicielem IRGiT w Komitecie ds. Ryzyka i Komitecie ds. Polityki Europejskiego Stowarzyszenia Izb Rozliczeniowych CCP EACH.

Od kwietnia 2019 r. pełnił funkcję Wiceprezesa Zarządu IRGiT, a od października 2023 r. został powołany na funkcję Prezesa Zarządu IRGiT. Od maja 2020 pełni funkcję Skarbnika Europejskiego Stowarzyszenia Izb Rozliczeniowych CCP EACH.

Łukasz Goliszewski jest absolwentem Wydziału Nauk Ekonomicznych oraz Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego. Ukończył Podyplomowe Studia Zarządzania Ryzykiem w Instytucjach Finansowych w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Posiada licencję Maklera Giełd Towarowych.

Piotr Listwoń - Wiceprezes Zarządu

Piotr Listwoń - Wiceprezes Zarządu

Piotr Listwoń posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie obrotu i rozliczeń rynków terminowych towarowych, rynku instrumentów finansowych oraz transakcji międzynarodowych realizowanych w ramach mechanizmu łączenia europejskich rynków energii elektrycznej. Z Grupą Kapitałową TGE związany jest od 2008 r., gdzie początkowo zaangażowany był w prace nad uruchomieniem działalności operacyjnej Izby Rozliczeniowej Giełd Towarowych S.A. oraz kierował pracami m.in. nad wdrożeniem zaawansowanego systemu płatności w IRGiT. W latach 2013-2018 pełnił funkcję Dyrektora Działu Rozliczeń i Rozrachunku oraz Dyrektora Rozwoju Współpracy Międzynarodowej w IRGiT. W tym czasie reprezentował również Spółkę w walnych zgromadzeniach stowarzyszenia EACH (European Association of CCP Clearing Houses) zrzeszającego izby rozliczeniowe CCP w Europie.

Od kwietnia 2018 r. pełni funkcję Wiceprezesa Zarządu Towarowej Giełdy Energii, gdzie odpowiada za działalność operacyjną Giełdy oraz rozwój oferty produktowej. Nadzorował m.in. uruchomienie europejskiego rynku dnia bieżącego (XBID) w trybie 24/7/365 oraz uruchomienie notowań instrumentów terminowych na zorganizowanej platformie obrotu OTF. Od kwietnia 2018 r. jest członkiem Rady Nadzorczej Fundacji Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A, natomiast od grudnia 2020 r. pełni funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej InfoEngine, spółki wchodzącej w skład GK TGE. W styczniu 2021r. dołączył do Zarządu międzynarodowego stowarzyszenia giełd energii Association of Power Exchanges (APEx). Od października 2023 roku pełni funkcję Wiceprezesa Zarządu IRGiT.

Piotr Listwoń jest Absolwentem Wydziału Zarządzania Strategicznego Wyższej Szkoły Zarządzania (POU/Oxford Brookes University), gdzie uzyskał także dyplom MBA.

Rada Nadzorcza
  • Adam Młodkowski – Przewodniczący Rady Nadzorczej
  • Jarosław Obrzud – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
  • Dariusz Dudek – Członek Rady Nadzorczej
  • Seweryn Szwarocki – Członek Rady Nadzorczej