Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

IRGiT aktywnie działa w obszarze współpracy międzynarodowej. Przez ponad 10 lat działalności uzyskaliśmy członkostwo w stowarzyszeniach międzynarodowych zrzeszających izby rozliczeniowe. Jako partner Towarowej Giełdy Energii bierzemy udział w projektach single intraday coupling (SIDC) i single day-ahead coupling (SDAC), które umożliwiają handel transgraniczny w całej Europie. Ponadto aktywnie uczestniczymy w inicjatywie SEEGAS utworzonej przez Energy Community mającej na celu wypracowanie modelu transgranicznego handlu gazem. Szczególnie ważnym aspektem naszej aktywności na forum międzynarodowym jest dzielenie się unikatowymi rozwiązaniami zastosowanymi przez IRGiT w Polsce, które wierzymy, że wpisują się w strategię rozwoju państw regionu CEE. Duży obszar naszej działalności stanowią relacje dwustronne oraz dzielenie się naszym know-how podczas współpracy biznesowej.

Market Coupling

Jako partner NEMO wyznaczonego przez regulatora, dzięki połączeniom transgranicznym Polski z Litwą, Szwecją, Niemcami, Czechami i Słowacją, IRGiT aktywnie wspiera inicjatywy Single Intraday Coupling (SIDC) i Single Day-ahead Coupling (SDAC), które umożliwiają handel transgraniczny w całej Europie. Towarowa Giełda Energii jest operatorem zorganizowanego rynku spot energii elektrycznej i posiada licencję jako Nominowany Operator Rynku Energii Elektrycznej (NEMO) wydaną przez regulatora rynku. Rolą IRGiT jest działalność w imieniu i na rzecz TGE w obszarze wyznaczania zabezpieczeń dla podmiotów na rynku międzynarodowym oraz świadczenie usług rozrachunkowych. TGE i IRGiT współpracują z innymi europejskimi NEMO oraz Operatorami Systemów Przesyłowych (OSP) w celu realizacji zadań związanych z łączeniem rynków SIDC i SDAC. Proces łączenia rynków ma na celu maksymalizację przepływu energii z obszaru o niskich cenach do obszaru o wysokich cenach poprzez uwzględnienie dostępnej przepustowości transgranicznej.

Stowarzyszenia Międzynarodowe

Europejskie Stowarzyszenie Izb Rozliczeniowych CCP EACH

IRGiT jest członkiem EACH od dnia 1 kwietnia 2011 roku. To wyróżnienie jest świadectwem spełnianych przez Izbę standardów bezpieczeństwa i rozliczeń przedstawionych m.in. w rekomendacjach Komitetu Systemów Płatności i Rozliczeń (CPSS-IOSCO Recommendations). Wstąpienie w szeregi EACH umożliwiło IRGiT współpracę z najlepszymi ekspertami w dziedzinie rozliczeń, rozrachunku oraz zabezpieczeń w Europie.

Od momentu uzyskania członkostwa w EACH przedstawiciele IRGiT uczestniczą w Walnych Zgromadzeniach Stowarzyszenia, spotkaniach, telekonferencjach oraz pracach w ramach następujących Komitetów:

  • Komitetu ds. ryzyka (Risk Committee)
  • Komitetu ds. polityki (Policy Committee)
  • Komitetu ds. prawnych (Legal Committee)

W ramach tych działań IRGiT bierze czynny udział w konsultacjach projektów regulacji europejskich w obszarze działalności izb rozliczeniowych.

Europejskie Stowarzyszenie Izb Rozliczeniowych EACH (The European Association of CCP Clearing Houses) powstało w 1992 r. Jego celem jest opracowywanie standardów i usług w instytucjach rozliczeniowych. Organizacja skupia 20 największych izb rozliczeniowych typu CCP, zarówno z Unii Europejskiej, jak i spoza niej. Obecnie EACH podejmuje działania w zakresie rozwiązań dotyczących rozliczania rynków regulowanych i OTC, współpracuje z Europejskim Urzędem Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (ESMA), Europejskim Urzędem Nadzoru Bankowego (EBA) i krajowymi organami nadzoru w zakresie rozporządzenia EMIR oraz dyrektywy CRDIV odnośnie wymogów kapitałowych dla CCP.

Inicjatywa SEEGAS

Od początku 2021 roku IRGiT aktywnie uczestniczy w pracach Inicjatywy SEEGAS. Sekretariat Energy Community uruchomił inicjatywę dotyczącą Europy Południowo-Wschodniej (SEEGAS), która ma na celu koordynację działań oraz harmonizację spojrzeń i praktyk w odniesieniu do rozwoju wspólnego i zintegrowanego rynku gazu. Inicjatywa jest otwarta dla wszystkich interesariuszy pracujących nad tworzeniem krajowych hubów gazowych, odpowiednich ogólnoeuropejskich interesariuszy oraz ekspertów z władz krajowych odpowiedzialnych za regulację sektorów energetyki i finansów w krajach regionu SEEGAS.

Energy Community to wspólnota ustanowiona w 2005 roku pomiędzy Unią Europejską i państwami trzecimi dla rozszerzenia unijnego wewnętrznego rynku energii na Europę Południowo-Wschodnią i inne obszary. Kluczowym celem Energy Community jest rozszerzenie przepisów i zasad dotyczących wewnętrznego rynku energii UE na kraje Europy Południowo-Wschodniej, regionu Morza Czarnego i dalej, na podstawie prawnie wiążących ram.

Współpraca biznesowa

Usługi konsultingowe dla GET Baltic

W latach 2019-2020 IRGiT świadczył usługi doradcze w zakresie stworzenie optymalnego modelu zabezpieczeń i rozliczeń oraz systemu zarządzania ryzykiem dla prowadzonych przez GET Baltic rynków spotowych i terminowych gazu. GET Baltic prowadzi giełdę gazu ziemnego obsługującą regionalny handel na obszarach rynkowych na Litwie, Łotwie, w Estonii, a od 1 stycznia 2020 r. także Finlandii. We wszystkich czterech krajach obowiązuje jednolity zbiór zasad dotyczących handlu i rozrachunku, toteż nowy model zabezpieczeń i rozliczeń pozwoli wprowadzić europejskie standardy, a także obniżyć wysokość kapitału niezbędnego do zawierania transakcji, zwiększając efektywność i płynność obrotu w całym regionie krajów bałtyckich i Finlandii.