Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Członkostwo w Giełdowej Izbie Rozrachunkowej

Aby zostać członkiem Giełdowej Izby Rozrachunkowej należy złożyć w Izbie Wniosek w sprawie zawarcia umowy o członkostwo oraz zawrzeć odpowiednią umowę z bankiem, który pełni funkcję Banku Płatnika Członka Izby (lista banków).

Zawarcie umowy o członkostwo w GIR lub zawarcie umowy z podmiotem, który pełni w Giełdowej Izbie Rozrachunkowej funkcję Reprezentanta Członka Giełdy jest jednym z warunków dopuszczenia do działania na rynkach TGE rozliczanych przez GIR. Rynki TGE rozliczane przez IRGiT można znaleźć tutaj.

Szczegółowe informacje dotyczące członkostwa w TGE znajdziecie państwo tutaj.

 

Członkami Izby mogą być wyłącznie:

  • spółki prowadzące Giełdy,
  • towarowe domy maklerskie,
  • domy maklerskie, inne niż wymienione powyżej krajowe instytucje finansowe, w tym w szczególności banki, jeżeli ich członkostwo ma na celu współdziałanie z Izbą w zakresie rozliczania transakcji zawieranych na rynkach towarów giełdowych,
  • przedsiębiorstwa energetyczne, o których mowa w art. 9 ust. 3 pkt 4) ustawy o giełdach towarowych,
  • zagraniczne osoby prawne, o których mowa w art. 50 ust. 1 Ustawy, prowadzące działalność maklerską w zakresie obrotu towarami giełdowymi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w formie oddziału,
  • spółki prowadzące giełdową izbę rozrachunkową z siedzibą w krajach członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub w państwach członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stronach umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym.
Członkostwo w GIR

Formularz wniosku oraz wzory dokumentów dostępne są na stronie wzory dokumentów.

Biuro Rozwoju i Obsługi Członków

Zachęcamy do kontaktu z nami.