Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
Termin Sortuj malejąco Tłumaczenie
Alternatywny model rozrachunku

Alternative settlement model

Alternatywny model wnoszenia zabezpieczeń

Lodgement of a security model

ASO

ATS

Bank Płatnik Uczestnika Izby, BPUI

Member's Bank, MB

Bank Płatnik, Bank Płatnik Członka Izby, BPCI

Member's Bank, MB

Bank Rozliczeniowy, Bank Płatnik Izby, BPI

Clearing Bank, CB

Bieżący kurs rozliczeniowy Current clearing price
Depozyt na należności

Billing Margin

Depozyt ogółem

Total Margin

Depozyt rozliczeniowy

Clearing Margin

Depozyt transakcyjny

Transaction Margin

Depozyty zabezpieczające

Margin

Dom maklerski

Brokerage House

Dział Zarządzania Ryzykiem

Risk Management Department

Dzień dostawy Delivery date
Dzień obrotu

Trading day

ESMA

ESMA / European Securities and Markets Authority

Fundusz gwarancyjny

Guarantee Fund

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie / GPW

The Warsaw Stock Exchange

Giełda, Towarowa Giełda Energii S.A., TGE

TGE, Polish Power Exchange

Giełdowa Izba Rozrachunkowa

Exchange Clearing House

Gwarancja bankowa

Bank guarantee

Gwarantowanie rozliczeń

Clearing guarantee system

Harmonogram rozliczeń Clearing Schedule
Harmonogram rozrachunku

Settlement Schedule

Instrumenty Finansowe

Financial Instruments

IRGiT

IRGiT

Izba Rozliczeniowa Giełd Towarowych S.A.

The Commodity Clearing House/IRGiT

Izba Rozliczeniowa i Rozrachunkowa

Clearing and Settlement House

Jednostka Grafikowa

The Scheduling Unit

Jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych

Investment fund participation units

Jednostki Uczestnictwa Funduszy Inwestycyjnych (JUFI)

Investment funds shares

Kalkulator depozytów

Margin calculator

Kaskadowanie

Cascading

Kod ZUP

Shipper Code

Komisja Nadzoru Finansowego KNF

KNF/the Polish Financial Supervision Authority

Konto ewidencyjne

Recording account

Konto obrachunkowe

Accounting account

Kontrahent Centralny (CCP)

Central Counterparty, CCP

Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych / KDPW

The National Depository of Securities/KDPW

Limit transakcyjny

Transaction limit

Limit transakcyjny RCG

Exchange Member Representative Transaction Limit

Limit transakcyjny RCG dedykowany RDB

Exchange Member Representative Transaction Limit dedicated to the IDM

Mnożnik funduszu gwarancyjnego

Guarantee fund multiplier

Model rozrachunku

Settlement model

Należności uczestnika

Member receivables

Obligacje Skarbu Państwa

Treasurybonds

Obsługa niewypłacalności uczestnika

Default management

Operator Systemu Przesyłowego Elektroenergetycznego / OSPe

The Power Transmission System Operator /eTSO

Operatorze Systemu Przesyłowego Elektroenergetycznego lub OSPe

Power Transmission System Operator or the eTSO

Operatorze Systemu Przesyłowego Gazowego / OSPg

The Gas Transmission System Operator /gTSO

Operatorze Systemu Przesyłowego Gazowego lub OSPg

Gas Transmission System Operator or the gTSO

Oświadczenie Rady Nadzorczej i Zarządu ws. stosowania Zasad Ładu Korporacyjnego dla Instytucji Finansowych wydanych przez KNF

The statement of the Supervisory Board on compliance to Corporate Governance Rules issued by the PFSA

Otwarta pozycja

Open position

Paczka zleceń płatniczych

Payment orders batch

Parametry

Risk parameters

Platforma Aukcyjna

The Auction Platform

Platforma obrotu

Trading Platform

Podstawowy limit transakcyjny RCG

Exchange Member Representative Basic Transaction Limit

Prawa majątkowe

Property rights

Prawa majątkowe ŚP

Property Rights under Certificates of Origin

Przedsiębiorstwo energetyczne

Energy Company

Rachunek depozytów transakcyjnych

Transaction Margins Account

Rachunek depozytów zabezpieczających

Margin Account

Rachunek rozliczeniowy

Clearing Account

Rachunek rozliczeniowy Izby

Clearing Account

Rachunek techniczny

Technical Account

Raport Kontrolny Control Report
Raport Rozliczeniowy

Clearing Report

Rejestr Świadectw

Register of Certificates

Rejestr Świadectw Pochodzenia / RŚP

The Certificate of Origin Register

Rejestr Unii

Union Register

Repozytorium Transakcji

Trade Repository

Rozliczający Członek Izby

Clearing Member

Rozliczenie

Clearing

Rozrachunek

Settlement

Rynek Bilansujący

Balancing Market

Rynek Dnia Bieżącego gazu, RDBg

Intraday Market for gas, IDMg

Rynek Dnia Bieżącego, RDB

Intraday Market, IDM

Rynek Dnia Następnego gazu, RDNg

Day Ahead Market for gas, DAMg

Rynek Dnia Następnego i Bieżącego / RDNiB

Day-Ahead Market/Intraday Market

Rynek Dnia Następnego, RDN

Day Ahead Market, DAM

Rynek finansowy

Financial Market

Rynek Instrumentów Finansowych

RIF Market in Financial Instruments

Rynek pierwotny

Primary Market

Rynek Pozagiełdowy

OTC Market

Rynek Praw Majątkowych / RPM

Property Rights Market

Rynek Praw Majątkowych, RPM

Property Rights Market, PRM

Rynek Terminowy Towarowy / RTT

Commodity Derivatives Market

Rynek Terminowy Towarowy Energii Elektrycznej, RTEE

Commodity Forward Instruments Market for Electricity, CFIMe

Rynek Terminowy Towarowy Gazu, RTTG

Commodity Forward Instruments Market for Gas, CFIMg

Rynek Terminowy Towarowy Praw Majątkowych, RTPM

Commodity Forward Instruments Market for Property Rights, CFIMPR

Rynek Terminowy Towarowy, RTT

Commodity Forward Instruments Market

Rynek towarów giełdowych

Exchange Commodity Market

Rynek Towarów Giełowych

The Exchange Commodity Market

Rynek towarowy

Commodity Market

Rynek Uprawnień do Emisji / RUE

Emission Allowance Market

Rynek Uprawnień do emisji, RUE

Emission Allowances Market

Środki niepieniężne

Non-monetary assets / Non-cash

Środki pieniężne

Money / Cash

Subkonto rachunku depozytów transakcyjnych

Transaction Margin Sub-Account

Subkonto rachunku depozytów zabezpieczających

Margin Sub-Account

System monitorowania limitów transakcyjnych

Transaction Margin monitoring system

System Rozliczeniowy

Clearing System

System zabezpieczeń

Clearing guarantee system

Szczegółowe Zasady Rozliczeń

Detailed clearing rules

Tabela Opłat

The fee and charge table

Toe

Tonnes of Oil Equivalent (TOE)

Towarowa Giełda Energii / TGE

Polish Power Exchange / TGE

Towarowy dom maklerski

Commodity Brokerage House

Transakcja poza sesyjna

Over -The-Counter Transaction/OTC Transaction

Uczestnik pośredni, nierozliczający

Indirect Participant/Non-clearing Participant

Uprawnienia do Emisji

Emission Trading Allowances

Uprawnienia do emisji CO2

CO2 emission allowances

Urząd Regulacji Energetyki / URE

The Energy Regulatory Office/URE

Ustawa o Giełdach Towarowych

The Act on Commodity Exchanges

Ustawa o Obrocie Instrumentami Finansowymi

The Act on Trading in Financial Instruments

Ustawa o ostateczności rozrachunku w systemach płatności i systemach rozrachunku papierów wartościowych oraz zasadach nadzoru nad tymi systemami

The Settlement Finality in Payment and Securities Settlement Systems and the Rules of Oversight of these Systems

Ustawa Prawo Energetyczne

The Energy Law Act

Warunki obrotu

The Trading Rules

Wpłacone zabezpieczenia

The security lodged / collateral lodged

Wpłata do funduszu gwarancyjnego uczestnika

Member guarantee fund

Wpłata odtworzeniowa

Replacement payments

Współczynniki ryzyka

Risk parameters

Współczynniki uznania

Rates of recognition

Wyrównanie do rynku

Mark-To-Market

Zabezpieczenia niepieniężne

Non-cash collateral

Zarządzanie ryzykiem

Risk Management

Zastrzeżenie płatności

Limiting direct payments