Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
Appellation Sort descending Translation
Accounting account

Konto obrachunkowe

Alternative settlement model

Alternatywny model rozrachunku

ATS

ASO

Balancing Market

Rynek Bilansujący

Bank guarantee

Gwarancja bankowa

Billing Margin

Depozyt na należności

Brokerage House

Dom maklerski

Cascading

Kaskadowanie

Central Counterparty, CCP

Kontrahent Centralny (CCP)

Clearing

Rozliczenie

Clearing Account

Rachunek rozliczeniowy

Clearing Account

Rachunek rozliczeniowy Izby

Clearing and Settlement House

Izba Rozliczeniowa i Rozrachunkowa

Clearing Bank, CB

Bank Rozliczeniowy, Bank Płatnik Izby, BPI

Clearing guarantee system

System zabezpieczeń

Clearing guarantee system

Gwarantowanie rozliczeń

Clearing Margin

Depozyt rozliczeniowy

Clearing Member

Rozliczający Członek Izby

Clearing Report

Raport Rozliczeniowy

Clearing Schedule

Harmonogram rozliczeń

Clearing System

System Rozliczeniowy

CO2 emission allowances

Uprawnienia do emisji CO2

Commodity Brokerage House

Towarowy dom maklerski

Commodity Derivatives Market

Rynek Terminowy Towarowy / RTT

Commodity Forward Instruments Market

Rynek Terminowy Towarowy, RTT

Commodity Forward Instruments Market for Electricity, CFIMe

Rynek Terminowy Towarowy Energii Elektrycznej, RTEE

Commodity Forward Instruments Market for Gas, CFIMg

Rynek Terminowy Towarowy Gazu, RTTG

Commodity Forward Instruments Market for Property Rights, CFIMPR

Rynek Terminowy Towarowy Praw Majątkowych, RTPM

Commodity Market

Rynek towarowy

Control Report

Raport Kontrolny

Current clearing price

Bieżący kurs rozliczeniowy

Day Ahead Market for gas, DAMg

Rynek Dnia Następnego gazu, RDNg

Day Ahead Market, DAM

Rynek Dnia Następnego, RDN

Day-Ahead Market/Intraday Market

Rynek Dnia Następnego i Bieżącego / RDNiB

Default management

Obsługa niewypłacalności uczestnika

Delivery date

Dzień dostawy

Detailed clearing rules

Szczegółowe Zasady Rozliczeń

Emission Allowance Market

Rynek Uprawnień do Emisji / RUE

Emission Allowances Market

Rynek Uprawnień do emisji, RUE

Emission Trading Allowances

Uprawnienia do Emisji

Energy Company

Przedsiębiorstwo energetyczne

ESMA / European Securities and Markets Authority

ESMA

Exchange Clearing House

Giełdowa Izba Rozrachunkowa

Exchange Commodity Market

Rynek towarów giełdowych

Exchange Member Representative Basic Transaction Limit

Podstawowy limit transakcyjny RCG

Exchange Member Representative Transaction Limit

Limit transakcyjny RCG

Exchange Member Representative Transaction Limit dedicated to the IDM

Limit transakcyjny RCG dedykowany RDB

Financial Instruments

Instrumenty Finansowe

Financial Market

Rynek finansowy

Gas Transmission System Operator or the gTSO

Operatorze Systemu Przesyłowego Gazowego lub OSPg

Guarantee Fund

Fundusz gwarancyjny

Guarantee fund multiplier

Mnożnik funduszu gwarancyjnego

Indirect Participant/Non-clearing Participant

Uczestnik pośredni, nierozliczający

Intraday Market for gas, IDMg

Rynek Dnia Bieżącego gazu, RDBg

Intraday Market, IDM

Rynek Dnia Bieżącego, RDB

Investment fund participation units

Jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych

Investment funds shares

Jednostki Uczestnictwa Funduszy Inwestycyjnych (JUFI)

IRGiT

IRGiT

KNF/the Polish Financial Supervision Authority

Komisja Nadzoru Finansowego KNF

Limiting direct payments

Zastrzeżenie płatności

Lodgement of a security model

Alternatywny model wnoszenia zabezpieczeń

Margin

Depozyty zabezpieczające

Margin Account

Rachunek depozytów zabezpieczających

Margin calculator

Kalkulator depozytów

Margin Sub-Account

Subkonto rachunku depozytów zabezpieczających

Mark-To-Market

Wyrównanie do rynku

Member guarantee fund

Wpłata do funduszu gwarancyjnego uczestnika

Member receivables

Należności uczestnika

Member's Bank, MB

Bank Płatnik Uczestnika Izby, BPUI

Member's Bank, MB

Bank Płatnik, Bank Płatnik Członka Izby, BPCI

Money / Cash

Środki pieniężne

Non-cash collateral

Zabezpieczenia niepieniężne

Non-monetary assets / Non-cash

Środki niepieniężne

Open position

Otwarta pozycja

OTC Market

Rynek Pozagiełdowy

Over -The-Counter Transaction/OTC Transaction

Transakcja poza sesyjna

Payment orders batch

Paczka zleceń płatniczych

Polish Power Exchange / TGE

Towarowa Giełda Energii / TGE

Power Transmission System Operator or the eTSO

Operatorze Systemu Przesyłowego Elektroenergetycznego lub OSPe

Primary Market

Rynek pierwotny

Property rights

Prawa majątkowe

Property Rights Market

Rynek Praw Majątkowych / RPM

Property Rights Market, PRM

Rynek Praw Majątkowych, RPM

Property Rights under Certificates of Origin

Prawa majątkowe ŚP

Rates of recognition

Współczynniki uznania

Recording account

Konto ewidencyjne

Register of Certificates

Rejestr Świadectw

Replacement payments

Wpłata odtworzeniowa

RIF Market in Financial Instruments

Rynek Instrumentów Finansowych

Risk Management

Zarządzanie ryzykiem

Risk Management Department

Dział Zarządzania Ryzykiem

Risk parameters

Współczynniki ryzyka

Risk parameters

Parametry

Settlement

Rozrachunek

Settlement model

Model rozrachunku

Settlement Schedule

Harmonogram rozrachunku

Shipper Code

Kod ZUP

Technical Account

Rachunek techniczny

TGE, Polish Power Exchange

Giełda, Towarowa Giełda Energii S.A., TGE

The Act on Commodity Exchanges

Ustawa o Giełdach Towarowych

The Act on Trading in Financial Instruments

Ustawa o Obrocie Instrumentami Finansowymi

The Auction Platform

Platforma Aukcyjna

The Certificate of Origin Register

Rejestr Świadectw Pochodzenia / RŚP

The Commodity Clearing House/IRGiT

Izba Rozliczeniowa Giełd Towarowych S.A.

The Energy Law Act

Ustawa Prawo Energetyczne

The Energy Regulatory Office/URE

Urząd Regulacji Energetyki / URE

The Exchange Commodity Market

Rynek Towarów Giełowych

The fee and charge table

Tabela Opłat

The Gas Transmission System Operator /gTSO

Operatorze Systemu Przesyłowego Gazowego / OSPg

The National Depository of Securities/KDPW

Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych / KDPW

The Power Transmission System Operator /eTSO

Operator Systemu Przesyłowego Elektroenergetycznego / OSPe

The Scheduling Unit

Jednostka Grafikowa

The security lodged / collateral lodged

Wpłacone zabezpieczenia

The Settlement Finality in Payment and Securities Settlement Systems and the Rules of Oversight of these Systems

Ustawa o ostateczności rozrachunku w systemach płatności i systemach rozrachunku papierów wartościowych oraz zasadach nadzoru nad tymi systemami

The statement of the Supervisory Board on compliance to Corporate Governance Rules issued by the PFSA

Oświadczenie Rady Nadzorczej i Zarządu ws. stosowania Zasad Ładu Korporacyjnego dla Instytucji Finansowych wydanych przez KNF

The Trading Rules

Warunki obrotu

The Warsaw Stock Exchange

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie / GPW

Tonnes of Oil Equivalent (TOE)

Toe

Total Margin

Depozyt ogółem

Trade Repository

Repozytorium Transakcji

Trading day

Dzień obrotu

Trading Platform

Platforma obrotu

Transaction limit

Limit transakcyjny

Transaction Margin

Depozyt transakcyjny

Transaction Margin monitoring system

System monitorowania limitów transakcyjnych

Transaction Margin Sub-Account

Subkonto rachunku depozytów transakcyjnych

Transaction Margins Account

Rachunek depozytów transakcyjnych

Treasurybonds

Obligacje Skarbu Państwa

Union Register

Rejestr Unii