Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Świadomość wielowymiarowej odpowiedzialności ciążącej na firmach rośnie z roku na rok. IRGiT, wraz z całą Grupą Kapitałową GPW, koncentruje się więc nie tylko na kształtowaniu swojego biznesu w sposób zrównoważony, ale również w znaczący sposób wpływa na upowszechnianie odpowiedzialnych zachowań, m.in. poprzez edukowanie uczestników rynku oraz promocję wartościowych postaw.

Wdrożona w GK GPW „Strategia ESG Grupy Kapitałowej GPW 2025” określa ambicje i cele w obszarze zrównoważonego rozwoju na lata 2022–2025 dla wszystkich spółek wchodzących w skład GK GPW, w tym także dla IRGiT.

Strategia ESG Grupy Kapitałowej GPW wytycza kierunki działań w trzech filarach: 

  • środowiskowym (E – environment),

  • społecznym (S – social),

  • ładu korporacyjnego (G – governance).

Więcej informacji: 

Strategia ESG Grupy Kapitałowej GPW 2025 (pdf)

Zrównoważona działalność GK GPW


E: FILAR ŚRODOWISKOWY

W przyjętej w 2021 r. Polityce klimatycznej GK GPW wytyczono główne kierunki działań Grupy, w tym IRGiT, w ramach zapobiegania niekorzystnym zmianom klimatu, a także zdefiniowano podejście do zarządzania kwestiami związanymi ze środowiskiem naturalnym oraz odpowiedzialności w tym zakresie.

Więcej informacji – filar środowiskowy GK GPW:

Wpływ na środowisko naturalne

 

S: FILAR SPOŁECZNY

Kształtowanie kultury organizacyjnej IRGiT, jak i całej GK GPW, opiera się na zaangażowaniu, wartościach i efektywnej komunikacji wewnętrznej oraz inwestowaniu w stały rozwój kompetencji pracowników. Równolegle IRGiT skupia się na zadaniach edukacyjnych, promocji i informacji związanej z rynkiem towarowym.

W ramach realizacji celów filaru społecznego w IRGiT zostały przyjęte w szczególności: 

  • Polityka antymobbingowa, 

  • Polityka różnorodności dla pracowników,

  • Polityka różnorodności dla Zarządu i Rady Nadzorczej, 

Więcej informacji – filar społeczny GK GPW: 

Odpowiedzialny pracodawca

Edukacja

G: FILAR ŁADU KORPORACYJNEGO

Jednym z celów IRGiT, podobnie jak i całej GK GPW, jest zapewnienie wysokich standardów ładu korporacyjnego w tym komunikacji. Nieustannie usprawniane są więc systemy zarządzania, zasad i regulacji, które wspierają zrównoważony rozwój oraz kształtują współpracę z podmiotami zewnętrznymi w oparciu o transparentne wytyczne. 

W ramach realizacji celów tego filaru w IRGiT zostały przyjęte w szczególności: 

  • Kodeks etyki,

  • Polityka antykorupcyjna,

  • Procedura zgłaszania naruszeń,

  • Regulamin przyjmowania i rozpatrywania skarg w IRGiT.

Więcej informacji – filar ładu korporacyjnego GK GPW:

Governance / Ryzyko

Polityka wobec dostawców i realizowanego łańcucha dostaw w zakresie poszanowania praw człowieka, kwestii etycznych i środowiskowych w IRGiT S.A.

Oświadczenie o zapoznaniu się z dokumentem Polityka wobec Dostawców i realizowanego Łańcucha dostaw w zakresie poszanowania Praw Człowieka, kwestii etycznych i środowiskowych w IRGiT S.A.