Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

IRGiT S.A. jest to instytucją odpowiedzialną za bezpieczne rozliczenie i rozrachunek transakcji zawieranych na rynku finansowym, funkcjonujących na platformach obrotu prowadzonych przez Towarową Giełdę Energii. IRGiT S.A. ustala podczas procesu rozliczeń wartości zobowiązań i należności z tytułu każdej zawartej transakcji, wyznacza poziomy zabezpieczeń oraz dokonuje automatycznego uznania bądź obciążenia rachunków bankowych stron transakcji.

W ramach systemu zarządzania ryzykiem IRGiT S.A. zarządza każdym istotnym ryzykiem z punktu widzenia izby rozliczeniowej, w tym m.in.:

  • ryzykiem rynkowym,
  • ryzykiem kredytowym,
  • ryzykiem płynności,
  • ryzykiem operacyjnym.

W ramach prowadzonych działań IRGiT S.A. stale monitoruje sytuację rynkową, ekspozycje na ryzyko oraz stabilność finansową Uczestników Izby. IRGiT S.A. odpowiedzialna jest także za inwestowanie przy zachowaniu najwyższego poziomu bezpieczeństwa środków zgromadzonych w Funduszu Gwarancyjnym. Rozliczanie transakcji w IRGiT S.A. gwarantuje, iż będą one zawsze wykonane na pierwotnych warunkach, określonych w momencie ich zawarcia. Z tego względu IRGiT S.A. odgrywa kluczową rolę w bezpiecznym funkcjonowaniu polskiego rynku instrumentów finansowych.

W celu realizacji zadań w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa rozliczeń Izba prowadzi system gwarantowania rozliczeń. W skład systemu gwarantowania rozliczeń wchodzą między innymi: depozyty transakcyjne, depozyty zabezpieczające, jak również Fundusz Gwarancyjny.

Poszczególne elementy systemu zostały szerzej omówione na odpowiednich podstronach.

 

Zabezpieczenie niepieniężne

Zgodnie z zapisami Szczegółowych zasad rozliczeń i rozrachunku Izby Rozliczeniowej i Rozrachunkowej, Uczestnicy Izby mają możliwość wnoszenia zabezpieczeń niepieniężnych wyłącznie na pokrycie depozytów zabezpieczających.

Parametry

Sprawdź aktualne parametry ryzyka dla kontraktów.

Dział Zarządzania Ryzykiem

W celu uzyskania szczegółowych informacji prosimy o kontakt: