Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Zgodnie z zapisami Szczegółowych zasad rozliczeń i rozrachunku Izby Rozliczeniowej i Rozrachunkowej, Uczestnicy Izby mają możliwość wnoszenia zabezpieczeń niepieniężnych wyłącznie na pokrycie depozytów zabezpieczających.

Zabezpieczenia niepieniężne akceptowane przez Izbę to:

  • Gwarancje bankowe,
  • Prawa Majątkowe OZE,
  • Uprawnienia do emisji CO2.

Uznana całkowita wartość zabezpieczeń niepieniężnych składanych w formie:

  • Praw Majątkowych OZE oraz Uprawnień do emisji CO2 nie może być większa niż 65% wartości wymaganych depozytów zabezpieczających danego Uczestnika Izby,
  • Gwarancji bankowych nie może być większa niż 90% wartości wymaganych depozytów zabezpieczających danego Uczestnika Izby.

Dla zabezpieczeń niepieniężnych składanych w formie Praw Majątkowych OZE oraz zabezpieczeń w formie Uprawnień do emisji CO2 Izba stosuje limity koncentracji na poziomie Uczestnika Izby oraz limit koncentracji na poziomie Izby. Aktualne limity koncentracji stosowane w Izbie dostępne są w zakładce parametry oraz w Szczegółowych zasadach rozliczeń i rozrachunku Izby Rozliczeniowej i Rozrachunkowej.

 

Gwarancje bankowe

Izba akceptuje jedynie gwarancje bankowe wystawione przez banki, które spełniają wymogi opisane w Szczegółowych zasadach rozliczeń i rozrachunku Izby Rozliczeniowej i Rozrachunkowej oraz są zgodne ze wzorem gwarancji akceptowanym przez Izbę.

Wystawcami gwarancji mogą być wyłącznie banki zaakceptowane przez Izbę.

W przypadku klientów domów maklerskich, wniesienie zabezpieczenia wiąże się dodatkowo z koniecznością podpisana umowy poręczenia.

Uprawnienia do emisji CO2

Warunkiem akceptacji zabezpieczenia niepieniężnego w postaci Uprawnień do emisji CO2 jest złożenie w Izbie:

  • umowy przewłaszczenia przez Izbę na zabezpieczenie Uprawnień do emisji CO2 składanych na zabezpieczenie, zgodnej ze wzorem określonym przez Izbę,
  • zlecenia do Rejestru Unii transferu składanych na zabezpieczenie Uprawnień do emisji CO2 na rachunek wskazany przez Izbę.

W przypadku klientów domów maklerskich, wniesienie zabezpieczenia wiąże się dodatkowo z koniecznością podpisana umowy poręczenia.

Prawa Majątkowe OZE

Warunkiem akceptacji zabezpieczenia niepieniężnego w postaci Praw Majątkowych OZE jest złożenie w Izbie:

  • umowy przewłaszczenia przez Izbę na zabezpieczenie Praw Majątkowych OZE składanych na zabezpieczenie, zgodnej ze wzorem określonym przez Izbę, 
  • wniosku o zablokowanie Praw Majątkowych OZE na zabezpieczenie zobowiązań z tytułu depozytów zabezpieczających, złożonego w RŚP zgodnie z umową przewłaszczenia, o której mowa powyżej.

W przypadku klientów domów maklerskich, wniesienie zabezpieczenia wiąże się dodatkowo z koniecznością podpisana umowy poręczenia.

Dział Zarządzania Ryzykiem

W celu uzyskania szczegółowych informacji prosimy o kontakt: