Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Szanowni Państwo,

niniejszym informujemy, iż Zarząd IRGiT podjął decyzję o zmianie opłat określonych w Tabelach Opłat Regulaminu Giełdowej Izby Rozrachunkowej (Rynek towarowy) oraz Regulaminu Izby Rozliczeniowej i Rozrachunkowej.

W związku z powyższym w okresie od dnia 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. w Giełdowej Izbie Rozrachunkowej (Rynek towarowy) (dalej „GIR”) obowiązują następujące zmiany opłat:

 1. odstąpienie od pobierania opłaty rocznej za rozliczenie transakcji, których przedmiotem są towary rolno – spożywcze, określonej w sekcji II pkt 3.1 Tabeli Opłat Regulaminu GIR;

 2. obniżenie wysokości opłat za rozliczenie i rozrachunek transakcji, których przedmiotem są towary rolno – spożywcze, o których mowa w sekcji II, pkt 8 Tabeli Opłat Regulaminu GIR, które naliczane będą w następującej wysokości:

  1. 8.1 opłata za rozliczenie transakcji sesyjnych - 0,60 PLN za tonę, oraz

  2. 8.2 opłata za rozliczenie transakcji zawartych w trybie aukcyjnym - 1,20 PLN za tonę;

 3. odstąpienie od pobierania opłaty rocznej za dostęp do niepublicznej strony internetowej IRGiT z raportami rozliczeniowymi (dotyczy każdego ustanawianego dostępu powyżej trzech) uzyskiwanymi w związku z działalnością na towarach rolno – spożywczych – sekcja III pkt 8 Tabeli Opłat Regulaminu GIR;

 4. obniżenie opłaty w odniesieniu do środków pieniężnych wniesionych do systemu gwarantowania rozliczeń w zakresie wpłat na rachunki Izby, o których mowa w § 57 ust. 1 lit. a (Subkonto Rachunków depozytów transakcyjnych) i w § 57 ust. 1 lit. c (Subkonto Rachunku depozytów zabezpieczających) Szczegółowych zasad rozliczeń i rozrachunku Giełdowej Izby Rozrachunkowej do wysokości 10% opłaty wyznaczonej zgodnie z sekcją III pkt 3.1 Tabeli Opłat Regulaminu GIR;

 5. odstąpienie od pobierania opłaty pobieranej od środków Członków Izby utrzymywanych w systemie gwarantowania rozliczeń w związku z działalnością na Rynku Towarów Rolno – Spożywczych, określonej w sekcji III, punkcie 3.1 Tabeli Opłat Regulaminu GIR;

 6. odstąpienie od pobierania opłaty naliczanej od wniesionych zabezpieczeń niepieniężnych innych niż gwarancje bankowe, o której mowa w sekcji III, punkcie 3.2 Tabeli Opłat Regulaminu GIR;

 7. odstąpienie od pobierania opłaty naliczanej od kompensacji depozytów zabezpieczających w ramach Grup energetycznych, o której mowa w sekcji III, punkcie 11 Tabeli Opłat Regulaminu GIR.

Zarząd IRGiT przedłużył na tych samych zasadach program Maker-Taker do 31 marca 2022 roku.

W okresie od dnia 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. w Izbie Rozliczeniowej i Rozrachunkowej (dalej „IRR”) obowiązują następujące zmiany opłat:

 1. obniżenie opłaty rocznej za uczestnictwo w IRR z 5 000 PLN do 100 PLN – określonej w sekcji I, pkt 1 Tabeli Opłat Regulaminu IRR;

 2. obniżenie opłaty za rejestrację i rozliczenie transakcji zawartych w zakresie uprawnień do emisji z 0,03 PLN do 0,003 PLN za 1 uprawnienie - określonej w sekcji II, punkcie 2.2 Tabeli Opłat Regulaminu IRR;

 3. obniżenie opłaty za rozrachunek transakcji zawartych w zakresie uprawnień do emisji z 0,03 PLN do 0,003 PLN za 1 uprawnienie - określonej w sekcji II, punkcie 3.2 Tabeli Opłat Regulaminu IRR;

 4. odstąpienie od pobierania opłaty rocznej za dostęp do niepublicznej strony internetowej IRGiT z raportami rozliczeniowymi (dotyczy dostępu powyżej trzech) – określonej w sekcji III pkt 1 Tabeli Opłat Regulaminu IRR;

 5. obniżenie opłaty rocznej za otwarcie i prowadzenie na wniosek Uczestnika Izby konta ewidencyjnego (Trading Account) dla klienta lub reprezentowanego członka systemu obrotu z 500 PLN do 100 PLN - określonej w sekcji IV, punkcie 1 Tabeli Opłat Regulaminu IRR;

 6. obniżenie opłaty rocznej za otwarcie i prowadzenie na wniosek Uczestnika Izby konta rozliczeniowego (Clearing Account) dla klienta lub członka systemu obrotu z 500 PLN do 100 PLN - określonej w sekcji IV, punkcie 2 Tabeli Opłat Regulaminu IRR;

 7. obniżenie opłaty w odniesieniu do środków pieniężnych wniesionych do systemu gwarantowania rozliczeń w zakresie wpłat na rachunki Izby, o których mowa w § 51 ust. 1 lit. a (Subkonto Rachunków depozytów transakcyjnych) i w § 51 ust. 1. lit. c (Subkonto Rachunku depozytów zabezpieczających) Szczegółowych zasad rozliczeń i rozrachunku Izby Rozliczeniowej i Rozrachunkowej do wysokości 10% opłaty wyznaczonej zgodnie z sekcją V pkt 1.1 Tabeli Opłat Regulaminu IRR;

 8. odstąpienie od pobierania opłaty naliczanej od wniesionych zabezpieczeń niepieniężnych innych niż gwarancje bankowe, o której mowa w sekcji V, punkcie 1.2 Tabeli Opłat Regulaminu IRR.

Tabele Opłat uwzględniające powyższe zmiany dostępne są na stronie internetowej IRGiT w zakładkach Tabela Opłat GIR i Tabela Opłat IRR.