Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Model rozrachunku pieniężnego IRGiT opiera się o współpracę Izby, Banku Płatnika Izby (BPI) oraz Banków Płatników Członków Izby (BPCI).

 

Obraz

W BPI Izba prowadzi rachunek depozytów zabezpieczających oraz rachunek depozytów transakcyjnych. Członkowie IRGiT zobligowani są do utrzymywania odpowiedniej wartości środków pieniężnych (z tytułu wymaganych depozytów) na dedykowanych im subkontach.

W wybranym przez siebie BPCI Członkowie Izby posiadają rachunek rozliczeniowy. Jest to rachunek uznawany i obciążany z tytułu rozliczenia transakcji zarówno w wyniku płatności za dostawę towarów giełdowych, jak również aktualizacji wymaganych depozytów zabezpieczających. Izba nie kontroluje sald na rachunkach rozliczeniowych Członków Izby, dlatego klienci IRGiT zobowiązani są utrzymywać na nich środki wystarczające do pokrycia powstałych zobowiązań.

Rozrachunek pieniężny składa się z regulowania zobowiązań i należności z tytułu dostawy towarów giełdowych oraz aktualizacji wymaganych depozytów zabezpieczających. Generowane przez Izbę zlecenia pieniężne realizowane są przez BPCI zgodnie z harmonogramem rozrachunku dostępnym w Szczegółowych zasadach rozliczeń i rozrachunku Giełdowej Izby Rozrachunkowej oraz w Szczegółowych zasadach rozliczeń Rynku Towarów Rolno – Spożywczych.

 

Dział Rozliczeń i Rozrachunku

W celu uzyskania szczegółowych informacji prosimy o kontakt: