Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Izba Rozliczeniowa Giełd Towarowych S.A. („IRGiT”) wprowadza zmiany do Szczegółowych zasad rozliczeń i rozrachunku Giełdowej Izby Rozrachunkowej, związane z metodologią wyznaczania kursów rozliczeniowych. Zmiany zapisów § 24 dotyczą w szczególności:

  • wykorzystywania teoretycznych kursów odniesienia publikowanych przez TGE w systemie notującym dla kontraktów typu BASE, PEAK5 w sytuacji, gdy nie istnieją żadne otwarte pozycje w kontraktach terminowych odpowiadających danemu okresowi dostawy, a tym samym dzienny kurs rozliczeniowy nie został wyznaczony przez TGE,
  • doprecyzowania zasad wyznaczania kursów rozliczeniowych dla produktów typu L-PEAK5, H-PEAK5.

Celem wprowadzenia zmian do metodologii wyznaczania kursów rozliczeniowych jest zwiększenie precyzji i efektywności sposobu określania wymaganych depozytów zabezpieczających.

Powyższe zmiany wejdą w życie z dniem 8 lutego 2024 r.

Szczegółowe zasady rozliczeń

W przypadku pytań prosimy o kontakt.