Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Z dniem 1 marca 2024 r. Izba Rozliczeniowa Giełd Towarowych S.A. („IRGiT”) wprowadza model kompensacji międzyokresowej depozytów wstępnych na Rynku Terminowym Produktów z dostawą energii elektrycznej (BASE, PEAK5, OFFPEAK) oraz gazu (GAS_BASE).

W związku z powyższym zmianie ulegają zapisy Szczegółowych zasad rozliczeń i rozrachunku Giełdowej Izby Rozrachunkowej („Szczegółowe zasady rozliczeń”), w tym w szczególności poprzez:

  • uwzględnienie komponentu kompensacji międzyokresowej w depozytach wstępnych w §17 i §18 Szczegółowych zasad rozliczeń, 
  • dodanie § 17b i § 17c do Szczegółowych zasad rozliczeń, zawierających algorytmy kalkulacji komponentów kompensacji międzyokresowej na RTPE oraz RTPG.

Zgodnie z nowymi algorytmami, kompensacja międzyokresowa depozytów wstępnych dotyczy przeciwstawnych pozycji netto w tym samym profilu dostawy produktów BASE, PEAK5, OFFPEAK na Rynku Terminowym Produktów z dostawą energii elektrycznej oraz produktów typu GAS_BASE na Rynku Terminowym Produktów z dostawą gazu, zarejestrowanymi w różnych terminach dostawy.

Obniżenie depozytów wstępnych, dzięki zastosowaniu mechanizmu kompensacji międzyokresowej, odzwierciedlać będzie ograniczony koszt zamknięcia portfela pozycji w stosunku do sumy kosztów zamknięcia pozycji niezależnie w poszczególnych okresach dostawy.

Kompensacja międzyokresowa depozytów wstępnych realizowana będzie zarówno na poziomie Członka Izby, jak też na poziomie Grupy energetycznej. Wobec powyższego równoległe zastosowanie będą mieć kompensacja międzyproduktowa, międzyokresowa oraz kompensacji w ramach Grup energetycznych.

Informacje o wartości kompensacji międzyokresowej będą zawarte w systemie rozliczeniowym w raporcie „Depozyt wstępny - Kompensacja pozycji”.

Wdrożenie kompensacji międzyokresowej kończy etap wdrożenia kompleksowego modelu kompensacji, w ramach którego wdrożona została kompensacja międzyproduktowa depozytów wstępnych na RTPE. 

Dodatkowo, w nowej wersji Szczegółowych zasad rozliczeń uwzględniono:

  • doprecyzowanie zapisów dotyczących podziału zabezpieczeń niepieniężnych pomiędzy podmioty wchodzące w skład Grupy energetycznej, w szczególności umożliwienie podziału gwarancji bankowych przeznaczonych na zabezpieczenie Funduszu Gwarancyjnego,
  • zmianę godziny z 15.00 na 14.30 na poinformowanie IRGiT o zmianie rodzaju działalności, na poczet której wnoszone jest zabezpieczenie niepieniężne (tj. działalność na rachunek własny, działalność na rachunek klientów, działalność jako reprezentant Członka Giełdy) przez Członka Izby działającego na rachunek własny oraz równocześnie na rachunek klientów lub jako reprezentant Członka Giełdy,

Wdrożenie operacyjne modelu kompensacji międzyokresowej oraz wejście w życie zmian do Szczegółowych zasad rozliczeń nastąpi z dniem 1 marca 2024 r.

Szczegółowe zasady rozliczeń

Szczegółowy opis algorytmów wraz z przykładami

W przypadku pytań prosimy o kontakt z Działem Zarządzania Ryzykiem IRGiT (adres e-mail: @email,  telefon: +48 22 341 98 20).