Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Szanowni Państwo,

Izba Rozliczeniowa Giełd Towarowych S.A. (dalej „IRGiT”) wprowadza zmiany do Tabeli Opłat Regulaminu Giełdowej Izby Rozrachunkowej (Rynek towarowy) (dalej „Regulamin”) polegające w szczególności na:

 • zmianie sposobu naliczania opłaty rocznej za działalność na rachunek klientów (pkt 1.2 sekcja I. Tabeli Opłat Regulaminu)
 • zmianie wysokości:
  • opłat za rozliczenie transakcji sesyjnych (pkt 4.1, 4.2 oraz 4.3 sekcja II Tabeli Opłat Regulaminu)
  • opłaty za rejestrację pozycji, których przedmiotem jest energia elektryczna na kontach ewidencyjnych Izby (pkt 5.1 sekcja II. Tabeli Opłat Regulaminu)
  • opłat za rozliczenie i rozrachunek pozycji na kontraktach forward, których przedmiotem jest energia elektryczna zawartych na giełdzie lub poza giełdą (pkt 6.1, 6.2, 6.3 sekcja II. Tabeli Opłat Regulaminu)
  • opłaty za rejestrację zabezpieczeń niepieniężnych w rejestrze zabezpieczeń (od każdego rodzaju wnoszonych zabezpieczeń) (pkt 4. sekcja III. Tabeli Opłat Regulaminu)
  • opłaty miesięcznej za obsługę zabezpieczeń wnoszonych w formie gwarancji bankowych (pkt 5. sekcja III. Tabeli Opłat Regulaminu)
  • opłaty rocznej za dostęp do niepublicznej strony internetowej IRGiT z raportami rozliczeniowymi (dotyczy każdego ustanawianego dostępu powyżej trzech) (pkt 8. sekcja III. Tabeli Opłat Regulaminu
  • opłaty rocznej za dostęp do systemu db-direct Internet do podglądu środków deponowanych przez Członków Izby w systemie gwarantowania rozliczeń IRGiT (dotyczy każdego ustanawianego dostępu powyżej trzech) (pkt 9. sekcja III. Tabeli Opłat Regulaminu)
 • wprowadzeniu opłaty rocznej za dostęp techniczny do systemu rozliczeniowego (nowy pkt 8a. sekcja III. Tabeli Opłat Regulaminu)
 • uchyleniu pkt 1.4 sekcji I. oraz pkt 4.5, 4.8, 6.4 i 7.2 sekcji II Tabeli Opłat Regulaminu, dotyczących opłat do negocjacji przez animatorów rynku.

Ponadto do Regulaminu wprowadzono zmiany o charakterze porządkowym, dotyczące działalności animatora rynku. W § 9 Regulaminu wprowadzono zmianę polegającą na wykreśleniu z katalogu rodzaju działalności wykonywanej w Giełdowej Izbie Rozrachunkowej działalności typu animator, natomiast w § 2 Regulaminu w pkt 39) wprowadzono definicję animatora rynku. Ponadto, w konsekwencji zmian wprowadzonych w Tabeli Opłat, dostosowano zapis § 59 ust. 2 i 3 Regulaminu.

Powyższe zmiany wejdą w życie z dniem 1 stycznia 2023 r.

Regulamin Giełdowej Izby Rozrachunkowej (Rynek towarowy) uwzględniający powyższe zmiany dostępny jest na stronie internetowej IRGiT w zakładkach Regulacje oraz Regulaminy.